Provozní chod každé firmy, ať už jde o malou rodinnou firmu o několika zaměstnancích nebo o nadnárodní korporaci, je organizačně velice náročný.

Zaměstnanci firmy stráví vždy část pracovního času komunikací, sdílením informací, tvorbou poptávek či nabídek, projektovým řízením a administrativou. Prakticky pro všechny zmiňované úkony využívají informační prostředky. Tyto úkony se promítají i do časové notace určené k samotnému zpracování zakázky. Neefektivní řízení a provoz administrativních a organizačních úkonů ovlivňuje finanční situaci firmy. Jednoduše řečeno – čím víc času stráví zaměstnanci administrativou spojenou s projektem, tím menší zisk z něj firma má.

Optimalizací a automatizací procesů, využitím správných softwarových nástrojů a správně nastavenou firemní IT strategií se podaří uspořit značné množství pracovního času a tím ušetřit finanční prostředky. Právě nastavení IT strategie je klíčovým bodem optimalizace procesů ve firmě.

IT strategie nemá být jenom přehledně zpracovanou prezentací nápadů a ideí, ale ucelenou koncepcí, která dává velice konkrétní doporučení, která by se měla ve firmě realizovat.

Na začátku tvorby IT strategie podniku se definují východiska, tedy stávající stav, dostupné zdroje ve firmě, konkrétní cíle strategie a formulují se kritické body a překážky, které by mohly působit obtíže při realizaci navržených doporučení.

V druhém kroku se při tvorbě IT strategie důkladně analyzuje současný stav informační sítě ve firmě. Důsledná analýza odhalí největší problémy a nedostatky stávající strategie. Každá firma má vlastní IT strategii, v mnoha případech ale není definována.

Závěry plynoucí z definovaných východisek a analýzy slouží jako podklad pro návrh kvalitní architektury firemní sítě. Součástí architektury je struktura sítě a doporučení volby prostředků pro realizaci architektury.

V závěrečné fázi tvorby strategie se hodnotí organizační, personální, ekonomické a technologické dopady strategie na firmu a také na konkrétní projekty.

Správná koncepce nastavená určí směr, kterým se mohou firemní procesy ubírat, a definuje potřebné nástroje. Čas strávený tvorbou strategie se rychle vrátí v čase uspořeném na zakázkách.